REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1 Informacje ogólne 

1.       Regulamin określa rodzaje, zakres oraz zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez sklep internetowy Auto-Studio, działający pod adresem akcesoriamercedes.pl, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2.       Regulamin określa w szczególności zasady świadczenia przez Sprzedającego następujących usług:

1)     prowadzenie Konta Klienta;

2)     umożliwienie składania Zamówień w ramach Sklepu;

3)     umożliwienie zawierania Umów sprzedaży w ramach Sklepu;

4)     umożliwienie zamieszczania opinii na stronach Sklepu.

3.       Regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią przed zawarciem umowy,

4.       Sklep prowadzony jest przez Auto-Studio Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Mogileńska 50, 61-044 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290916, NIP 7822411402, REGON 300687424.

5.       Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: infolinia@auto-studio.mercedes-benz.pl; zamieszczonego na stronie Sklepu formularza kontaktowego; telefonicznie: +48 42 666 77 17; pisemnie na adres: ul. Rokicińska 78, 92-302 ŁódźObsługa telefoniczna Kupujących i odbieranie wiadomości e-mail dostępne są w Dniach Roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu.

6.       Warunkiem korzystania z usług opisanych w Regulaminie jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.

7.       Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, logotypów należą do Wspólników, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 

§2 Definicje

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem akcesoriamercedes.pl, prowadzony przez : Auto-Studio Sp. z o.o. w Poznaniu, w którym można nabywać Towary za pośrednictwem Internetu;

Spółka – Auto-Studio Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Mogileńska 50, 61-044 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290916, NIP 7822411402, REGON 300687424.

Sprzedający - Spółka

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sprzedający skompletuje zamówienie i przekaże je dostawcy realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Dostawca - firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedający lub Poczta Polska;

Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie lub korzystająca z innych usług dostępnych w Sklepie;

Konsument - osoba w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego;

Przedsiębiorca - podmiot w rozumieniu art. 43¹ Kodeksu cywilnego;

Konto Klienta - część Sklepu udostępniona danemu Kupującemu w wyniku przeprowadzonej rejestracji i logowania, za pomocą której Kupujący może podejmować czynności w ramach Sklepu, zawierająca dane Kupującego służące m. in. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Kupującego dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;

Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Kupującemu lub Sprzedającemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Kupującego z rachunku bankowego on-line lub poprzez systemy płatności on-line prowadzone przez podmioty, z którymi współpracuje Sprzedający;

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego mająca za przedmiot Towar, zawierana na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym;

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;

Towar – produkt prezentowany przez Sprzedającego w Sklepie, na który Kupujący może złożyć Zamówienie;

Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające rodzaj i ilość Towaru oraz cenę wynikającą z opisu Towaru zamieszczonego w Sklepie;

Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, tj. ze zm.);

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191., tj. ze zm.)

Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683, tj. ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2017 r poz. 1219, tj. ze zm.).

 

§3 Zasady korzystania ze Sklepu

1.       Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność Kupującego, która ma na celu zapoznanie się Kupującego z informacjami prezentowanymi w Sklepie lub nabycie Towarów, jak również zamieszczanie opinii w ramach Sklepu.

2.       Warunkiem korzystania ze Sklepu jest spełnienie przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, co najmniej następujących wymagań technicznych:

1)     komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;

2)     zainstalowana przeglądarka internetowa;

3)     dostęp do poczty elektronicznej.

3.       Kupujący nie może w ramach Sklepu dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

 

§4 Konto Klienta

1.       Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym i zawarcia Umowy sprzedaży jest nieodpłatna rejestracja, zakończona utworzeniem indywidualnego Konta Klienta.

2.       W celu pomyślnego utworzenia Konta Klienta należy:

1)    wypełnić formularz rejestracyjny, udostępniony na stronie internetowej Sklepu; do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, imienia, nazwiska,  oraz ustawienie indywidualnego hasła;

2)    zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść.

3.       Po dokonaniu rejestracji, na podany przez Kupującego adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość, informująca o pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji. W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, a Kupujący uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta.

4.       Usługa prowadzenia Konta Klienta jest bezpłatna i polega na udostępnieniu Kupującemu spersonalizowanego panelu, na którym Kupujący może podawać i modyfikować podane już dane oraz śledzić stan realizacji Zamówień i ich historię.

5.       Oprócz danych koniecznych do utworzenia Konta Klienta, Kupujący podaje oraz modyfikuje w ramach tego konta inne dane, które są konieczne lub przydatne do zrealizowania Zamówienia, np.: adresy rozliczeń i dostaw, numery telefonów, dodatkowe informacje.

6.       W ramach Konta Klienta zamieszczane są również powiadomienia, kupony rabatowe, korekty płatności, lista życzeń Kupującego

7.       Umowa o prowadzenie Konta Klienta zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Kupującego drogą mailową żądania jego usunięcia. Żądanie usunięcia Konta Klienta może być zgłoszone przez Kupującego w dowolnym momencie.

8.       Sprzedający ma prawo do zablokowania usługi Konta Klienta w przypadku, gdy Kupujący działa na szkodę Sprzedającego bądź innych Kupujących, narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa lub gdy zablokowanie Konta Klienta i dostępu do pozostałych usług uzasadnione jest względami bezpieczeństwa, przede wszystkim w przypadku zagrożenia łamaniem zabezpieczeń oraz działaniami o charakterze hakerskim.

9.       O zablokowaniu Konta Klienta oraz innych usług Sprzedający zawiadamia Kupującego wiadomością e-mail. Blokada trwa przez okres konieczny dla usunięcia przeszkody lub ustąpienia zagrożenia.

 

§5 Zamówienia. Zawieranie Umów sprzedaży.

1.       Informacje o Towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.       Po zalogowaniu na Konto Klienta Kupujący może złożyć Zamówienie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.       Celem złożenia Zamówienia Kupujący dokonuje wyboru Towarów, przedstawionych na stronie Sklepu, klikając „dodaj do koszyka”. W celu dodania tego samego Towaru do koszyka należy ponownie wybrać Towar i kliknąć „dodaj do koszyka” albo zwiększyć ilość Towaru zamieszczonego w koszyku. W przypadku braku określonego Towaru w magazynie, dodanie go do koszyka jest niemożliwe.

4.       Po skompletowaniu Zamówienia, Kupujący wypełnia formularz Zamówienia, wybierając sposób zapłaty i dostawy wskazanych Towarów i zaznacza przycisk „Potwierdzam zamówienie i płacę”.

5.       Każdorazowo przed wysyłką Zamówienia Kupujący jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

6.       Złożenie Zamówienia za pośrednictwem strony Sklepu stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem, w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

7.       Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza Zamówienia, Sprzedający niezwłocznie przesyła na Trwałym nośniku potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail.

8.       Z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Otrzymana przez Kupującego wiadomość jest jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość. W załączniku Sprzedający przesyła także dokument, zawierający warunki tej Umowy Sprzedaży oraz przesyła wzór odstąpienia od umowy.

 

§6 Płatność

1.       Ceny Towarów podane są na stronie internetowej Sklepu w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

2.       Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy oraz kosztów opłat celnych (w przypadku przesyłek zagranicznych).

3.       Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

1)     płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki (płatność przekazywana dostawcy przesyłki);

2)     płatność kartą płatniczą online.

4.       Informacja o systemach płatności on-line dostępna jest na stronie Sklepu. Regulaminy funkcjonowania poszczególnych systemów płatności on-line dostępne są na stronach poszczególnych operatorów płatności.

5.       W przypadku wybrania formy płatności:

1)     o której mowa w ust. 3 pkt 1, realizacja Zamówienia rozpoczyna się w dniu potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia;

2)     o której mowa w ust. 3 pkt 2 - 4, realizacja Zamówienia rozpoczyna się:

a)       w dniu wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sklepu albo

b)      w dniu otrzymania przez Sklep potwierdzenia o dokonaniu zapłaty od podmiotu prowadzącego system płatności on-line, z którym współpracuje Sprzedający;

o czym zostaje on powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz poprzez zmianę statusu widniejącą po zalogowaniu się na Konto Klienta.      

6.       W przypadku braku wpływu środków z tytułu płatności dokonanej przelewem elektronicznym na rachunek bankowy Sklepu, w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedający wyznaczy Kupującemu dodatkowy 7-dniowy termin do zapłaty z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Sprzedający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego Zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz poprzez zmianę statusu widniejącą po zalogowaniu się na Konto Klienta.

7.       Do przesyłki każdorazowo dołączany jest dowód zakupu.

8.       Na życzenie Kupującego do przesyłki dołączona zostanie faktura VAT.

 

§7 Dostawa

1.       Dostawcą przesyłki jest Poczta Polska lub firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedający, a wybór sposobu dostawy zależy od Kupującego.

2.       W przypadku dostawy poza terytorium Unii Europejskiej warunki dostarczenia przesyłki ustalane są z Kupującym indywidualnie.

3.       Koszty dostawy są uzależnione od sposobu dostawy wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu.

4.       Czas realizacji Zamówienia do wysyłki jest to czas, który upływa od złożenia Zamówienia przez Kupującego do momentu przekazania przez Sprzedającego przesyłki do Dostawcy, przy czym uwzględniane są tylko Dni robocze, do 7 dni roboczych. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości Zamówienia, do 14 dni roboczych.

5.       Aktualny status Zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na Konto Klienta w zakładce "historia i szczegóły zamówień". Termin skompletowania przesyłki określany jest na podstawie Towaru o najdłuższym czasie realizacji.

6.       W przypadku odesłania Zamówienia przez Dostawcę, w związku z niemożnością skutecznego doręczenia na podany adres, Sprzedający obciąży Kupującego kosztami przesyłki, informując go o tym za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

§8 Wyprzedaż

1.       Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

2.       Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie.

 

§9 Rękojmia za wady

1.       Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny.

2.       Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedającego, bądź importera, która obowiązuje na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji każdego Towaru wskazane są w dokumencie gwarancji wystawionym przez gwaranta, o czym Kupujący zostanie poinformowany na stronie Sklepu przy opisie Towaru.

3.       Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, jeśli Towar ma wadę prawną lub wadę fizyczną.

4.       W ramach uprawnień wynikających z rękojmi, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad, bądź wadę usunie. Ograniczenie to nie obowiązuje w przypadku, gdy Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru bądź usunięcia wad.

5.       Jeśli Kupującym jest Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedający.

6.       Korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi Kupujący, o ile nie dokona ze Sprzedającym odmiennych uzgodnień, obowiązany jest dostarczyć wadliwą rzecz na adres: ul. Rokicińska 78, 92-302 Łódź. Koszt dostawy pokrywa Sprzedający.

7.       Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego będącego Konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, taki Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

 

§ 10 Reklamacje

1.       W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących świadczonych na podstawie Regulaminu usług elektronicznych, jak również w przypadku stwierdzenia wady Towaru, Kupujący może złożyć reklamację.

2.       Wszelkie nieprawidłowości oraz reklamacje można zgłaszać:

1)     na adres: ul. Rokicińska 78, 92-302 Łódź;

2)     na adres poczty elektronicznej: infolinia@auto-studio.mercedes-benz.pl lub

3)     przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu.

3.       W celu umożliwienia Sprzedającemu rozpatrzenia reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, przyczynę złożenia reklamacji, w zależności od okoliczności datę wystąpienia nieprawidłowości oraz - jeżeli jest to konieczne do rozpatrzenia reklamacji, na prośbę Sprzedającego - przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar. Dołączenie do reklamacji dowodu zakupu lub jego kopii może usprawnić rozpatrzenie reklamacji.

4.       Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, Sprzedający pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia Towaru do Sprzedającego i koszt odesłania Towaru do Kupującego.

5.       Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

6.       W przypadku gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej prawidłowego rozpatrzenia, w terminie 7 dni od jej otrzymania Sprzedający wzywa Kupującego do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie.

 

§ 11 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1)     zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu;

2)     zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

3)     skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

4)     złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§12 Odstąpienie od umowy

1.       Kupujący będący Konsumentem, może odstąpić od zawartej na odległość Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych bez podawania przyczyny, składając pisemne oświadczenie na adres Sklepu: ul. Rokicińska 78, 92-302 Łódź, w terminie 14 dni:

1)       dla Umowy sprzedaży – od daty odebrania przesyłki; bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub osobę trzecią, wskazaną przez Kupującego, inną niż Dostawca;

2)       dla umowy o świadczenie usług elektronicznych – od daty jej zawarcia.

2.       Dla zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem mailowo, bądź w formie pisemnej. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia (link do wzoru, np. na stronie http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,45,865,12,1,wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy-zawartej-na-odleglosc.html

3.       W celu ułatwienia procesu realizacji prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy, Konsument powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, a w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zaleca się także załączenie dowodu dokonania zakupu, korespondencji prowadzonej ze Sprzedającym lub innych informacji lub dokumentów uwiarygadniających nabycie przez Konsumenta Towaru od Sprzedającego.

4.       Łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży można odesłać zwracany Towar. Bezpośredni koszt przesyłki zwracanego Towaru ponosi Kupujący.

5.       W wypadku rozłącznej wysyłki oświadczenia i zwracanego Towaru, Kupujący jest zobowiązany zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Dla zachowania terminu wystarczające jest nadanie przesyłki.

6.       Oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz zwracany Towar należy kierować na adres: Auto-Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rokicińska 78, 92-302 Łódź lub w przypadku samych oświadczeń – także drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: infolinia@auto-studio.mercedes-benz.pl

7.       W przypadku otrzymania oświadczenia w formie elektronicznej, Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi na Trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.

8.       W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość uważa się ją za niezawartą.

9.       Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Zwrotowi podlega koszt najtańszego zwykłego sposobu przesyłki Towaru dostępnego w ofercie Sklepu, bez względu na to, jaki sposób został wybrany w momencie składania Zamówienia. Wstrzymanie się przez Sprzedającego ze zwrotem płatności możliwe jest do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.   Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. 

11.   Konsument powinien zwrócić Towary w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu - Konsument powinien postępować z Towarem, mając na uwadze konieczność jego ewentualnego późniejszego zwrotu.

12.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego cech, charakteru i funkcjonowania.

13.   Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w tym w przypadku umowy:

1)       o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4)       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

14.   Jeżeli Kupujący dopuszcza się zwłoki w wykonaniu obowiązku zapłaty z tytułu Umowy sprzedaży, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy zgodnie z zasadami określonymi w §6 ust. 6.

 

§13 Polityka prywatności

Sprzedający przetwarza dane Kupujących oraz osób korzystających ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności zamieszczoną na stronach Sklepu.

 

§14 Postanowienia końcowe

1.       Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

2.       Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi według właściwości określonej przepisami prawa.

3.       Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

4.       Sprzedający informuje, że korzystanie z usług świadczonych metodą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie wszystkich użytkowników sieci internetowej. Polega to na możliwości zainstalowania w systemie informatycznym złośliwego i szkodliwego oprogramowania oraz uzyskania i modyfikacji danych przez osoby nieuprawnione. Aby uniknąć w/w zagrożenia Kupujący powinien posiadać i stosować programy antywirusowe oraz zaporę sieciową typu firewall, które zapobiegną lub zminimalizują ich występowanie.

5.       Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z następujących ważnych przesłanek:

1)     wprowadzenie nowych lub zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu;

2)     wprowadzenie nowej lub zmiana wykładni przepisów prawa, wynikającej z orzeczeń sądów oraz wytycznych, zaleceń, uchwał, rekomendacji lub decyzji organów administracyjnych, zaleceń i dobrych praktyk wydawanych przez odpowiednie organy lub regulatorów w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu;

3)     konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu z uwagi na wątpliwości zgłaszane przez Kupujących lub użytkowników;

4)     konieczność usprawnienia procesu korzystania ze Sklepu;

5)     zmiana zakresu usług świadczonych na podstawie Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych usług albo wycofanie lub zmianę funkcjonalności dotychczasowych usług pod warunkiem, że zapewnione zostanie należyte wykonanie umowy.

6.       Sprzedający będzie informował o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie na stronach Sklepu wyraźnej informacji o dokonanej zmianie.

7.       Wprowadzone do Regulaminu zmiany wiążą Kupującego pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach:

1)      i nie wypowiedział umowy w zakresie prowadzenia Konta Klienta w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie w Regulaminie albo

2)      i zaakceptował treść zmienionego Regulaminu przed upływem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w pkt 1.

8.       Po wprowadzeniu zmian do Regulaminu nabycie kolejnego Towaru będzie możliwe po zaakceptowaniu nowego brzmienia Regulaminu.

9.       Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

10.   Kupujący może ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta Klienta poprzez przesłanie stosowanego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: infolinia@auto-studio.mercedes-benz.pl

11.   Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług, o których mowa w § 1 ust. 2, w przypadku gdy Kupujący uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 30-dni od jej wypowiedzenia.

12.   Jeżeli jest to konieczne do uniemożliwienia Klientowi dokonywania dalszych naruszeń Regulaminu Sprzedający może w okresie wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 11. zablokować Kupującemu dostęp do usług objętych wypowiedzeniem.

13.   W drodze porozumienia stron, Kupujący i Sprzedający mogą w każdym czasie rozwiązać zawartą na podstawie niniejszego Regulaminu umowę.

14.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

15.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 maja 2019